VeTraNed

Uw veiligheid is onze zorg

VeTraNed
Paraat Brandbeveiliging - VeTraNed

Neem direct contact met ons op:
+31 (0)475-74 50 30 of info@vetraned.nl

VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed

Operationeel Veiligheids Kundige (OVK)

Gelling Publishing is met de VeTraNed een samenwerkingsverband aangegaan rond de
opleiding Middelbaar Veiligheidskundige en de opleiding Operationeel veiligheidskundige.


Beide organisaties brengen hun knowhow, docenten en leermiddelen/boeken in bij deze
samenwerking. Het uitgangspunt is het aanbieden van een zeer veelzijdige opleiding voor
proces-operators, SHE-managers en Human Resource units en/of opleidingsorganisaties
in de proces-industrie.

 

Een uitgebreide brochure treft u hier an:

/klanten/vetra/media/documenten/ovk_mvk Vetraned.pdf


Vanuit de wetgeving staat met name ook in de proces-industrie veiligheid op een centrale
plaats. Deze opleiding biedt de mogelijkheid de informatiebehoefte en de daarbijbehorende
doorontwikkeling bij operators en SHE-managers invulling te geven.

VCA EN ARBOWET
Vraag 1.2 van de VGM Checklist Aannemers: ‘Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris
aangesteld binnen het bedrijf?’ heeft tot doel de coördinatie van de VGaspecten
binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en de inbreng van expertise
daarbij te waarborgen. Dit is helemaal in lijn met de verplichting uit Art.13 van de Arbowet:
de werkgever laat zich op het gebied van veiligheid en gezondheid ondersteunen door een
deskundige werknemer.

DESKUNDIGHEID

De VG-functionaris moet over de nodige deskundigheid beschikken, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne / externe deskundigen. Nodige deskundigheid betekent voor Nederland minimaal MVK (opleiding toegelaten door Hobéon SKO) of HVK. Indien door de VG-functionaris aantoonbaar een beroep wordt gedaan op externe deskundigheid, dient hij zelf tenminste te beschikken over de VCA-kwalificatie ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA’. Gesteld kan worden dat dit laatste in kleinere niet complexe bedrijven met minder risicovolle taken wellicht voldoende is. In complexere organisaties met meer risicovolle taken al of niet in een risicovolle omgeving dient een meer opgeleide VG-functionaris of minimaal een MVK-er/ een HVK-er te functioneren. Kerntaken van een VG-functionaris zijn: het gevraagd en ongevraagd adviseren aan directie, management en leidinggevenden, het implementeren van VG-beleid, het beheren
van het VGM-beheersysteem, het deskundig aanspreekpunt zijn voor medewerkers t.a.v. VG-zaken, het coördineren van VG-projecten, het ondersteunen bij ongevallenonderzoek, het uitvoeren van audits en inspecties, het geven van voorlichting en onderricht. Echter ook de ‘luis in de pels’ zijn van de organisatie op VG-gebied. Hiertoe moet deze over de juiste kennis, ervaring, vaardigheden en houdingsaspecten beschikken, VGM-bewust zijn, projectmatig kunnen werken, sociaal en communicatief zijn, goed kunnen samenwerken, verbeter- en verandertrajecten en projecten kunnen managen. De vraag doet zich dan
ook voor of een VG-functionaris met alleen VOL-VCA opleiding over deze kwalificaties beschikt en voldoende opleiding heeft gehad. Een directie, management, operationeel
leidinggevende met onvoldoende deskundige VG-ondersteuning doet zich zelf tekort. Ook komt uit ongevallonderzoeken naar voren dat onvoldoende deskundige VG-ondersteuning oorzaak kan zijn van het ontstaan van ongevallen.

OPLEIDING
Deskundigheid houdt verband met: competentie, expertise, kennis van zaken, vakkennis
en vakkundigheid. Voor deskundigheid is o.a. opleiding nodig. VG-opleidingen in Nederland
worden hierboven schematisch weergegeven.
Bekend zijn de VCA, MVK en HVK opleidingen. Een aantal MVK opleidingen bestaat uit
3 modules à 5 dagen. Recent is de OVK opleiding ontwikkeld als module 1 van de MVK Industrie
en de MVK (Af)Bouw en installatiebranche. Dat betekent dat de OVK opleiding gevolgd kan
worden als module 1 van deze MVK opleidingen. Ook het OVK deel van de volledige MVK valt
onder het regime van Hobéon SKO certificatie en registratie.

MODULE 1
Als module 1 wordt afgesloten met het OVK examen dan geeft het diploma OVK vrijstelling op
module 1 van de MVK Industrie en MVK Bouw.
De opleiding OVK wordt door docenten uit de praktijk gegeven en is een volwaardige opleiding
voor VG-functionarissen VCA en preventiecoördinatoren. De opleiding draagt bij aan de vereiste
deskundige VG-ondersteuning.
Dat betekent dat de OVK een veiligheidskundige invulling geeft en schakel is tussen de
praktijk op de werkvloer en het beherende, uitvoerende / middelbaar leidinggevende niveau en
daarmee tegemoet komt aan het (VCA) aspect ‘voldoende deskundigheid’.
De OVK-MVK module 1 is als veiligheidskundige opleiding ook bedoeld voor sectoren als
overheid, zorg en onderwijs.

Inhoud
Eerst wordt een goede basis gelegd met de module Operationele Veiligheidskunde voor de
Industrie (module 1). Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

MODULE 1: OPERATIONELE VEILIGHEIDSKUNDE

• Dag 1 Arbozorg en organisatie, taken en positie van de veiligheidskundige;
• Dag 2 Arbeidsplaatsen, markering, signalering, besloten ruimten etc.;
Dag 3 Arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering,
              intervisie: probleemstelling en wijze van onderzoek, bedrijfsopdracht;
• Dag 4 Gevaarlijke stoffen, brand en explosie, vervoer, milieu, gezondheidsrisico’s;
• Dag 5 RIE, TRA, LMRA en werkvergunning.

Tijdens module 1 voer je twee bedrijfsopdrachten uit:
• Bedrijfsopdracht 1: Arbozorg en organisatie.
• Bedrijfsopdracht 2: Arbeidsmiddelen.


De opleiding OVK bestaat dus uit vijf trainingsdagen, iedere cursusdag bestaat uit
2 dagdelen. De opleiding heeft twee bedrijfsopdrachten en wordt afgesloten met een
OVK examen bestaande uit 50 multiple choice vragen.
De opleiding OVK is SKO-Hobéon geregistreerd en het schriftelijk examen wordt ook
afgenomen door SKO-Hobéon.
Het diploma Operationeel Veiligheidskundige (OVK) is te behalen na deze vijf cursusdagen,
uiteraard na ook het met een voldoende afsluiten van de twee bedrijfsopdrachten.
De cursisten dienen te beschikken of halen tegelijkertijd op de examendag van het OVK het
VCA-VOL diploma of VVI-VOL.

 


OPZET VAN DE CURSUSDAGEN EN DE OPLEIDING

Uitgangspunt is ervaringsgericht leren.
• Voorafgaande aan de cursusdagen bestudeert de cursist de theorie en voert één
of meerdere verwerkingsopdrachten uit gericht op het verwerken van theorie en
het ontwikkelen van inzichtaspecten. Vooraf wordt ook een voorbereidingsopdracht
uitgevoerd die aansluit op verworven kennis en inzicht en gericht is op de eigen praktijken
bedrijfssituatie die niet ingeleverd behoeft te worden maar wel input/uitgangspunt is
voor de cursusdag;


• Tijdens de cursusdagen worden (sub)groepsopdrachten uitgevoerd gericht op inzicht
en vaardigheid: op interactieve wijze toepassen van theorie, inzicht hebben in de
praktijksituatie en bevorderen van de juiste beroepshouding;


• Bedrijfsopdrachten na elke module zijn gericht op concrete bedrijfssituaties in de
procesindustrie. De cursist toont aan over theoretische kennis te beschikken, heeft
inzichten verworven en is in staat een en ander in de beroepspraktijk toe te passen;


• De eindscriptie (onderzoek, rapportage, presentatie en verdediging) is de eindproeve van
bekwaamheid.

 


SKO-Hobéon
PROGRAMMA-ONDERDELEN MODULE OVK


Dag 1 ARBOZORG EN ORGANISATIE Rol/taken veiligheidskundige en HSE-operators

• TAAK EN POSITIE DESKUNDIGE Werken met inhuur en derden
• ONDERSTEUNING Hiërarchisch toezicht en coördinerend toezicht
• observeren en signaleren (veiligheidsrondes)
• aanspreken


Dag 1 WETGEVING Relevante verplichtingen wetgeving, normen en richtlijnen
• VCA certificatie
• arbeidshygiënische strategie
• Inspectie SZW
• verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
• bouwproces, V & G plan
• milieueisen (bodem, water, lucht)

Dag 2 ARBEIDSPLAATSEN
• werken op hoogte: steigers, ladders, hoogwerkers, werkbakken
• lassen en branden
• besloten ruimten
• elektriciteit
• afscherming, markering en signalering
• transportveiligheid / -wegen
• persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering
• fysische factoren

Dag 3 ARBEIDSMIDDELEN Gereedschap
• machines op de bouw (hout- en metaalbewerking)
• apparatuur onder druk
• hijs- en hefwerktuigen
• hijsgereedschap
• lasapparatuur
• blusapparatuur

Dag 4 GEVAARLIJKE STOFFEN

• brand en explosie
• vervoer
• milieu
• gezondheidsrisico’s

Dag 5 RISICOBEHEERSING Verschil gevaar - risico

• risico-inschatting / -bepaling ( F & K )
• RI&E, TRA en LMRA
• werkvergunning
• ontstaan van ongevallen (ijsbergtheorie)

SKO
Beroepsprofiel SKO-Hobéon

Het kunnen meten van de vakbekwaamheid veronderstelt dat er een beschrijving opgesteld
is van het desbetreffende beroep. Deze beschrijving dient als maatlat waarlangs de
kandidaten gemeten worden.

TAKEN EN DESKUNDIGHEID VAN DE OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE
• Het uitvoeren en samenstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie
• Het adviseren van de directie, managementteam en/of ondernemingsraad
• Het uitvoeren van (veiligheids)maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak

EINDTERMEN VAN DE OVK-ER
• Het organiseren van veiligheid en preventie binnen de organisatie:
- kennis hebben van arbozorg en organisatie, en taak en positie deskundige ondersteuning
- wetgeving
- risicobeheersing
- arbeidsplaatsen
- arbeidsmiddelen
• Kennis hebben van sociale zekerheid.
• Draagvlak creëren voor bewustwording van veiligheid via motivatie en kosten/batenanalyses.
• Kennis hebben van modellen en ontwerpen rond veiligheidszorg.
• Kenmerken van de eigen organisatie kennen om aangrijpingspunten in technische
organisatie en gedrag te benoemen.
• Het leveren van bijstand met betrekking tot de RI&E (de plaats in de organisatie,
beoordeling, samenstelling en: past de RI&E bij de organisatie).
• Adviseren van en samenwerken met belanghebbenden en betrokkenen (rechten en
plichten, integer en zorgvuldig, samenwerking met deskundigen en specialisten).
• Het kunnen uitvoeren van maatregelen (kennis beschermingsniveau’s en de arbeid
hygiënische strategie, projectmatig en resultaatgericht kunnen werken, monitoren en
rapporteren, plan van aanpak opstellen).
• Vraagbaakfunctie (informatiebronnen kennen, actief ontwikkelingen blijven volgen).
• Werk- en denkniveau van de OVK-er, afhankelijk van de risico-omvang en de grootte van
de onderneming.


GEVAARSGEBIEDEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE OVK-ER

Arbo en organisatie, bedrijfshulpverlening, inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen,
fysieke belasting, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, functie-inhoud
en werkdruk, werk en rusttijden, PSA, BRAVO (duurzaam werken).
Het beroepsprofiel is opgesteld op basis van een werkveldonderzoek. Het is tevens de basis
voor de formulering van het inhoudelijk deel van de registratie-eisen: de toetsing van de
vakbekwaamheid

Bedrijfsopdrachten

PLANNING BEDRIJFSOPDRACHTEN:
Het is van belang te melden dat de opleiding OVK strak begeleid wordt bij het maken van de
bedrijfsopdrachten (bedrijfsopdracht 1 over Arbozorg en organisatie, en bedrijfsopdracht 2
over arbeidsmiddelen). Voor een bedrijfsopdracht heeft de kandidaat gemiddeld drie weken
de tijd, er wordt gestart met de eerste bedrijfsopdracht na opleidingsdag 1, vervolgens
wordt tijdens opleidingsdag 3 aandacht besteed aan bedrijfsopdracht 2.
In de tussentijd wordt bedrijfsopdracht 1 nagekeken en beoordeeld, zodat het resultaat
hiervan meegenomen kan worden bij het samenstellen van bedrijfsopdracht 2.

Examen
HET AFSLUITENDE EXAMEN OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE (OVK)
Het afsluitende examen bestaande uit 50 multiple choice vragen, is samengesteld
door SKO-Hobéon en wordt ongeveer een maand na het afsluiten van de laatste lesdag
afgenomen. Dit examen wordt door Gelling Publishing en SKO-Hobéon nagekeken en
beoordeeld.


DE SKO-HOBÉON REGELING VOOR DE OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE
Op de site www.hobeon.nl vindt u de complete regeling voor onze opleiding OVK.

Stel ons uw vraag

Contact

Neem direct contact
met ons op:

Telefoonnummer +31 (0)475-74 50 30

E-mail info@vetraned.nl