VeTraNed

Uw veiligheid is onze zorg

VeTraNed
Paraat Brandbeveiliging - VeTraNed

Neem direct contact met ons op:
+31 (0)475-74 50 30 of info@vetraned.nl

VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed

Privacyverklaring

VeTraNed BHV opleidingen B.V. is een erkend specialist in het verzorgen van diverse veiligheidsopleidingen en adviezen. Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt VeTraned alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Wij vinden het uitermate belangrijk dat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over wat er met uw persoonsgegevens gebeurd.

Als u gebruik maakt van de diensten die Vetraned BHV opleidingen BV aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door verwerkersverantwoordelijke en eventueel verwerkers. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-04-2018

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende
doeleinden:
-versturen uitnodigingen voor cursussen;
-aanvragen examens;
-verstrekken van certificaten;
-versturen van remindermails

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door [organisatie] worden verstrekt.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:
-Naam;
-geslacht;
-geboortedatum;
-emailadres;
-vca-diploma nummer (indien van toepassing)

Rechtsgrond(en) voor de verwerking
Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@vetraned.nl

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. [identiteit bedrijf] sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal Vetraned BHV opleidingen BV een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Doorgifte aan derde landen

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden doorgegeven/verwerkt aan/in Nederland

Beveiliging

Vetraned BHV opleidingen verwerkt persoonsgegevens altijd op een rechtmatige en behoorlijke wijze waarbij de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden persoonsgegevens via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database met beperkte toegang.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:
Vetraned BHV opleidingen BV.
Natronchemieweg 3
6049 CN Herten-Roermond
info@vetraned.nl
0475-745030

Stel ons uw vraag

Contact

Neem direct contact
met ons op:

Telefoonnummer +31 (0)475-74 50 30

E-mail info@vetraned.nl