Crisismanagement

Acteren in acute crisissituaties betekent in de regel werken onder hoge druk, en dan met name tijdsdruk. Maar tevens kan er ook sprake zijn van fysieke dreiging,  dilemma’s, en tegenstrijdige belangen, . In zulke situaties blijkt telkens keer weer hoe belangrijk het is dat er sprake is van een opgeleide, getrainde en geoefende crisisorganisatie. Kortom, hoe te komen tot de juiste afwegingen? En tot de juiste besluiten?

De crisisorganisatie wordt aangestuurd door het crisismanagementteam ofwel CMT. Het is cruciaal dat binnen dit team de besluitvorming adequaat plaatsvindt. Gelukkig kan elk CMT zich dit eigen maken door middel van gerichte trainingen. En vervolgens is het een kwestie van onderhoud!

Het programma dat wij aanbieden ziet er globaal als volgt uit:

 1. De crisisorganisatie; hoe ziet deze er idealiter uit?
  – alerteren en mobiliseren
  – opschalen en afschalen
 2. De crisisorganisatie buiten kantooruren en in vakantieperioden
 3. Crisisvoorzieningen en -instrumentarium
  – crisisdocumentatie: wat werkt het beste?
 4. Omvang en samenstelling van het CMT
  – de meerwaarde van teamwork
  – verdeling van de taken ofwel portefeuilles
  – vervangers en back-ups
  – ondersteuners
 5. De crisisbesluitvorming
  – de agenda van het CMT
  – de vergadercyclus
  – de crisisbarometer
  – de verslaglegging
 6. Bijzondere crisistypen
  – de communicatiecrisis
  – de crisis op afstand (bijvoorbeeld bij een vestiging)
  – de facilitaire crisis (uitval van nutsvoorzieningen, ernstige wateroverlast, uitval ICT, ontoegankelijkheid van een gebouw, etc.)
 7. Communiceren in (dreigende) crisissituaties
  – de interne crisiscommunicatie
  – de externe crisiscommunicatie (onder meer woordvoering)
  – crisispartners en andere belangrijke stakeholders
 8. Leren van een crisis (‘Never waste a good crisis!’).

Wijze van aanbieden

Deze crisisstof wordt op verschillende manieren aangeboden. Bijvoorbeeld door middel van frontaal onderwijs, oefeningen, dialogen en simulaties. Uiteraard zal er sprake zijn van maatwerk.

Duur

2 dagdelen van elk 3 uur, bij voorkeur met een tussenpauze van een week.

Voorbereiding:

In de voorbereiding bestuderen wij het integraal crisisplan en volgt er een verkennend voorgesprek, zodat de training nog specifieker op uw  organisatie kan worden toegesneden.

Kosten

De kosten bestaan uit het voorbereiden, uitvoeren en schriftelijk evalueren van de training en worden als maatwerk geoffreerd.

Rendement

De trainingen zullen aan het licht brengen wat al goed geregeld is, maar ook welke punten nog aandacht behoeven (en met welke prioriteit). Verder zullen de deelnemers er vertrouwen mee opbouwen, in het geval dat er zich een acute crisissituatie voordoet.
De methode die voor de crisisbesluitvorming wordt gehanteerd kan, zo wijst de praktijk uit, ook in andere situaties waarin lastige keuzes moeten worden gemaakt goede diensten bewijzen.

Trainer

De training wordt verzorgd door een zeer ervaren crisisexpert en –trainer, met referenties bij vele organisaties, uiteenlopend van MKB bedrijven tot multinationals!