Crisismanagement

Acteren in acute crisissituaties betekent als regel werken onder hoge druk, en dan met name tijdsdruk. Maar ook kan er sprake zijn van fysieke dreiging, van dilemma’s, van tegenstrijdige belangen, etc. In zulke situaties blijkt elke keer weer hoe belangrijk het is dat er sprake is van een opgeleide, getrainde en geoefende crisisorganisatie. Kortom, hoe te komen tot de juiste afwegingen? En tot de juiste besluiten?

De crisisorganisatie wordt aangestuurd door het crisismanagementteam ofwel CMT. Het is cruciaal dat binnen dit team de besluitvorming adequaat plaatsvindt. Gelukkig kan elk CMT zich dat eigen maken door middel van een gerichte training. En vervolgens is het een kwestie van onderhoud!

Het programma dat wij aanbieden ziet er globaal als volgt uit:

 1. De crisisorganisatie; hoe ziet deze er idealiter uit?
  – alerteren en mobiliseren
  – opschalen en afschalen
 2. De crisisorganisatie buiten kantooruren en in vakantieperioden
 3. Crisisvoorzieningen en -instrumentarium
  – crisisdocumentatie: wat werkt het beste?
 4. Omvang en samenstelling van het CMT
  – de meerwaarde van teamwork
  – verdeling van de taken ofwel portefeuilles
  – vervangers en back-ups
  – ondersteuners
 5. De crisisbesluitvorming
  – de agenda van het CMT
  – de vergadercyclus
  – de crisisbarometer
  – de verslaglegging
 6. Bijzondere crisistypen
  – de communicatiecrisis
  – de crisis op afstand (bijvoorbeeld bij een vestiging)
  – de facilitaire crisis (uitval van nutsvoorzieningen, ernstige wateroverlast, uitval ICT, ontoegankelijkheid van een gebouw, etc.)
 7. Communiceren in (dreigende) crisissituaties
  – de interne crisiscommunicatie
  – de externe crisiscommunicatie (onder meer woordvoering)
  – crisispartners en andere belangrijke stakeholders
 8. Leren van een crisis (‘Never waste a good crisis!’).

Wijze van aanbieden

Deze crisisstof wordt op verschillende manieren aangeboden: frontaal onderwijs, oefeningen, dialogen en simulaties. Uiteraard zal er sprake zijn van maatwerk.

Duur

Wil met deze training een goed rendement behaald worden, dan is hiertoe tenminste twee dagdelen nodig (van netto ongeveer drie uur), bij voorkeur met een tussenpauze van een week. In dit geval kunnen de belangrijkste zaken behandeld worden.

Voorbereiding:

In de voorbereiding is in elk geval begrepen het bestuderen van het integraal crisisplan alsmede een verkennend voorgesprek, zodat de training nog specifieker op de eigen organisatie kan worden toegesneden.

Kosten

De kosten bestaan uit het voorbereiden, uitvoeren en schriftelijk evalueren van de training en worden als maatwerk geoffreerd.

Rendement

De training zal aan het licht brengen wat al goed geregeld is, maar ook welke punten nog aandacht behoeven (en met welke prioriteit). Verder zullen de deelnemers er het vertrouwen mee opbouwen dat als zich een acute crisissituatie voordoet de organisatie daarop voorbereid is en met gepaste daadkracht aan de slag gaat.
De methode die voor de crisisbesluitvorming wordt gehanteerd kan, zo wijst de praktijk uit, ook in andere situaties waarin lastige keuzes moeten worden gemaakt goede diensten bewijzen.

Trainer

De training wordt verzorgd door een zeer ervaren crisisexpert en –trainer
Met referenties bij vele uiteenlopende organisaties van MKB tot multinationals